اعضاء هیئت علمی
 


نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر حمیدرضا پاکشیر      
سمت : رئیس مرکز (عضو هيئت موسس)
مرتبه علمی: استاد گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز  
پست الكترونيكي:hpakshir@sums.ac.ir
نام و نام خانوادگی سرکار خانم دکتر پریسا صالحی 
سمت:معاون پژوهشی (عضو هيئت موسس)
مرتبه علمی :استاد گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز
پست الكترونيكي:salehipa@yahoo.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر شهلا مومنی دانائی
سمت: عضو مركز (عضو هيئت موسس)
مرتبه علمی: استاد گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز
پست الكترونيكي:momenish@sums.ac.ir
 


نام و نام خانوادگی سرکار خانم دکتر زهره هدایتی
سمت: عضو مركز (عضو هيئت موسس)
مرتبه علمی: استاد گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز  
پست الكترونيكي:hedayatz@yahoo.com

 


نام و نام خانوادگی جناب آقای دکتر هومن ظریف نجفی
سمت: عضو مركز
مرتبه علمي: استاديار گروه ارتودنسي دانشكده دندانپزشكی شيراز
پست الكترونيكي:zarifhooman@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر شبنم عجمی
سمت: عضو مركز 
مرتبه علمی: استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز  
پست الكترونيكي:dr.ajami.sh@gmail.comنام و نام خانوادگی:
سرکار خانم دکتر ندا بابانوری
سمت: عضو مركز
مرتبه علمی: استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز  
پست الكترونيكي:nedababanouri@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....